Arxiu de la categoria: Ple Municipal

Tots els continguts associats a un ple en particular.

Ple Ordinari celebrat el 9 de Gener de 2017

ORDRE DEL DIA:

1. Ratificar el Caràcter Ordinari de la Sessió

2. 233/2016/GEN Acorde relatiu a la contestació d’al·legacions en la informació pública de la Modificació Puntual no 18 del Pla General d’Ordenació Urbana de Riba-roja de Túria per a la regulació de les condicions de determinats usos.

3. 1046/2016/AC Ordenança Reguladora dels Horts Municipals de Riba-roja de Túria

4. 83/2016/PGRU Proposada de Resolució de RIBA-ROJA POT sobre remunicipalización del Servei de Neteja Viària

5. 84/2016/PGRU Proposada d’acord de l’EQUIP DE GOVERN per a sol·licitar ajudes a l’Agricultura de la Comunitat Valenciana

6. Adonar de les Resolucions de l’Alcaldia compreses entre els nombres 2846/2016 a 3099/2016.

7. Precs i Preguntes

Ple Ordinari celebrat el 12 de Desembre de 2016

ORDRE DEL DIA:

1. Ratificar el Caràcter Ordinari de la Sessió

2. Aprovació Acta anterior de data 07/11/2016

3. 868/2016/AC Acorde relatiu a l’inici de l’Expedient del Museu de Ceràmica del Castillo (MUCA).

4. 890/2016/AC Acorde relatiu a l’inici de l’Expedient de Bé de rellevància local (BRL). Pont Vell, Acuerducto de Porxinos, Búnquer del Barranc de la Cabrasa.

5. 895/2016/AC Acorde relatiu a l’aprovació del Conveni de Resolució de la Concessió de la parcel·la municipal coneguda com a “Bassa de la REVA” subscrit amb la mercantil “Circule Paralactico SL”.

6. Adonar acord JGL implantació Administració. Electrònica

7. 848/2016/AC Acorde relatiu a la creació del Diari de Sessions en suport acústic.

8. 854/2016/AC Acorde relatiu a l’aprovació del model de petició de serveis de solucions tecnològiques bàsiques per les Entitats Locals.

9. 863/2016/AC Acorde relatiu a l’adhesió de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria al Codi de Bon Govern Local de la FEMP.

10. 894/2016/AC Acorde relatiu al finançament del 50% de les obres destinades a la creació d’un nou baixador en la urbanització “València la Vella”.

11. 896/2016/AC Acorde relatiu a la sol·licitud a la Comissió Permanent del Congrés dels Diputats que inste al Govern a iniciar, com més prompte millor, l’execució d’un accés directe de la zona de Riba-roja a la A-7.

12. 179/2016/GEN Acorde relatiu al compliment del Conveni de l’actuació urbanística O.I. PACADAR Imposició de penalitats.

13. 77/2016/PGRU Proposada de Resolució del PARTIT POPULAR sobre ajudes municipals al pagament d’hipoteques i lloguers.

14. 78/2016/PGRU Proposada de Resolució del Partit Popular per a la millora del funcionament de la Xarxa de Llibres.

15. 79/2016/PGRU Proposició de RIBA-ROJA POT per l’eradicació de la pobresa energètica.

16. 81/2016/PGRU Proposada de l’EQUIP DE GOVERN per a instar al Govern de l’Estat per a eliminar la Taxa de reposició d’efectius en la Funció Pública.

17. 82/2016/PGRU Proposada d’acord de l’EQUIP DE GOVERN, RIBA-ROJA POT i C’S CIUTADANS en relació al 25 de novembre dia internacional de lluita contra la violència masclista.

18. Ratificació de la Resolució de la Declaració de Serveis Socials com a Servei essencial Municipal.

19. Adonar del Pla Director del Barranc de Moros.

20. Adonar de la situació del Barranc de Monges.

21. Adonar de la situació del Barrancs de Porxinos.

22. Adonar de la Sentència num. 962/16 del TSJ de València Sala Contenciós Administratiu, Secció 5a

23. Adonar de les Resolucions de l’Alcaldia compreses entre els nombres 2522 a 2845/2016

24. Precs i Preguntes

Ple Ordinari celebrat el 7 de Novembre de 2016

Convocatòria del Ple

 1. Acords relatius a la creació de Consells de Participació Ciutadana.
  1. 725/2016/AC Acorde relatiu a la creació del Consell Territorial i a l’aprovació del seu Reglament.
  2. 726/2016/AC Acorde relatiu a la creació del Consell Sectorial de la Infància i Adolescència, i aprovació del seu Reglament.
  3. 727/2016/AC Acorde relatiu a l’aprovació del Reglament Regulador del Consell Sectorial de Benestar Social, Solidaritat, Cooperació i Convivència.
  4. 728/2016/AC Acorde relatiu a la creació del Consell Sectorial d’Esports i a l’aprovació del seu Reglament.
  5. 729/2016/AC Acorde relatiu a la creació del Consell Sectorial Econòmic i Social, i a l’aprovació del seu Reglament.
  6. 730/2016/AC Acorde relatiu a la creació del Consell Sectorial de Medi ambient, Canvi Climàtic, Desenvolupament Sostenible i Rural i a l’aprovació del seu Reglament.
  7. 731/2016/AC Acorde relatiu a la creació del Consell Sectorial de Festes i Tradicions, i a l’aprovació del seu Reglament.
  8. 732/2016/AC Acorde relatiu a la creació del Consell Sectorial de la Joventut i a l’aprovació del seu Reglament.
  9. 733/2016/AC Acorde relatiu a la creació del Consell General de Participació Ciutadana “Consell de Poble” i a l’aprovació del seu Reglament.
  10. 70/2016/PGRU Proposada d’acord d’EUPV per a sumar-se a la xarxa de municipis lliures del tràfic de persones destinades a la prostitució.
 2. 71/2016/PGRU Proposada d’acord d’EUPV per a mostrar el rebuig a les politicas d’austeritat.
 3. 72/2016/PGRU Proposada de Resolució del Partit Popular per a informar als veïns de l’estat de les Mocions presentades al Ple municipal mitjançant enllaç en la web municipal.
 4. 744/2016/AC Acorde relatiu a la fixació de noves retribucions de càrrec amb dedicació exclusiva.
 5. 75/2016/PGRU Proposició de RIBA-ROJA POT i COMPROMIS sobre la retirada de comptes bancaris de Bancs que desnonen en el nostre entorn.
 6. 739/2016/AC Acorde relatiu a la contestació d’al·legacions, aprovació definitiva del Projecte de Nou Accés a la A-3 (Enllaç Godelleta) del sector MASIA VA BELAR i inici de l’expedient expropiatori.
 7. 73/2016/PGRU Proposada de Resolució de C’S CIUTADANS per a l’Estudi i implementació del Pla Territorial d’Emergències i Protecció Civil Municipal, per a municipis de mes de 20.000 habitants.
 8. 74/2016/PGRU Moció de CM. COMPROMIS per a la defensa dels cítrics valencians davant el canvi d’aranzels de la Unió Europea.
 9. 76/2016/PGRU Proposició de RIBA-ROJA POT per unes pedreres rehabilitades en el nostre terme municipal.
 10. Donar compte de l’Acte de data 22 de setembre de 2016.
 11. Donar compte de l’Informe de Fiscalització de la Sindicatura de Comptes sobre diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria, exercici 2014.
 12. Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia compreses entre els nombres 2.280 a 2.521
 13. Precs i preguntes dels Grups polítics
 14. Precs i preguntes del públic

Ple Ordinari celebrat el 10 d’Octubre de 2016

CONVOCATÒRIA DEL PLE

 1. Aprovació de l’acta del Ple ordinari de data 26/09/2016
 2. Acord relatiu a l’acceptació de la delegació per a contractar efectuada per la Diputació Provincial de para el PPOS 2016. (655/2016/AC)
 3. Acord relatiu a la creació del consell sectorial de la infància i l’adolescència i de l’aprovació del seu Reglament. (653/2016/AC)
 4. Acord relatiu a la creació del consell sectorial econòmic i social i de l’aprovació del seu Reglament.( 648/2016/AC)
 5. Acord relatiu a la creació del consell sectorial d’esports i de l’aprovació del seu reglament.(647/2016/AC)
 6. Acord relatiu a la creació del consell sectorial de joventut i de l’aprovació del seu reglament.(652/2016/AC)
 7. Acord relatiu a la creació del consell sectorial de medi ambient, canvi climàtic, desenvolupament sostenible i rural i de l’aprovació del seu reglament.(651/2016/AC)
 8. Acord relatiu a la creació del consell sectorial territorial i de l’aprovació del seu reglament. (646/2016/AC)
 9. Acord relatiu a l’aprovació del reglament del consell benestar social. (645/2016/AC)
 10. Acord relatiu a la creació del consell sectorial de festes i tradicions locals i de l’aprovació del seu reglament. (649/2016/AC)
 11. Acord relatiu a la creació del consell general de participació ciutadana consell de poble i de l’aprovació del seu reglament. (644/2016/AC)
 12. Proposta de Resolució del Partit Popular sobre necessitat de modificar el ROF (66/2016/PGRU)
 13. Proposició de RIBA-ROJA POT sobre la retirada de comptes bancaris de Bancs que desnonen en el nostre entorn (65/2016/PGRU)
 14. Proposició de RIBA-ROJA POT sobre desmantellament de la Depuradora de “El Molinet” (67/2016/PGRU)
 15. Proposta de Compromis per a reclamar a la Generalitat la redacció d’un Pla de Mobilitat Comarcal al Camp de Túria (62/2016/PGRU)
 16. Moció CIUTADANS C’S RIBA-ROJA per a la implementació de panells amb codis QR en el nostre municipi (68/2016/PGRU)]] (NO HAN PRESENTAT DOCUMENTACIÓ)

Explicacions sobre les mocions per a ajudar a la votació

Coneix totes les propostes ací

Extracte sobre el debat del pagament de misses per part de l’Ajuntament

Extracte sobre la publicitat en mitjans de comunicació

Vídeo complet del ple

Ple Ordinari celebrat el 26 de Setembre de 2016

Ple Ordinari celebrat el 26 de Setembre de 2016

Documentació del ple ordinari celebrat el 26 de Setembre de 2016

Ordre del dia:

 1. Aprovació acta Ple ordinari de data 04/07/2016
 2. Aprovació acta Ple extraordinari de data 29/07/2016
 3. Acord relatiu a l’aprovació dels comptes generals de 2015.
 4. Acord relatiu a la sol·licitud de compatibilitat de D. José Gil Herrero (596/2016/AC)
 5. Acord relatiu a la fixació del règim d’indemnitzacions i assistències Srs. Regidors i Funcionaris, Legislatura 2015-2019 (601/2016/AC).
 6. Acord relatiu a l’aprovació inicial de l’ordenança reguladora d’instal·lació de taules i cadires i terrasses annexes a establiments hosteleros i de restauració, així com la derogació del cap. 2 de la vigent ordenança reguladora de l’ocupació de via pública. (108/2016/GEN).
 7. Acords que procedisquen en relació a l’aprovació inicial de l’Ordenança Fiscal per ocupació del domini públic local per taules, cadires i altres elements com a tendals o marquesines.(611/2016/AC)
 8. Acords que procedisquen en relació a la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost d’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. (607/2016/AC)
 9. Acords que procedisquen en relació a la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehicles de Tracció Mecànica (609/2016/AC)
 10.  Acords que procedisquen en relació a la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de les Taxes per prestació de serveis de Conservatori Professional de Música i Dansa, i de l’Escola Municipal de Música i Dansa (610/2016/AC)
 11. Acords que procedisquen en relació a la modificació de la Ordenanaza Fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles (605/2016/AC)
 12. Manifest de suport al Pacte Valencià per la mobilitat segura i sostenible i adhesió al citat Pacte. (61/2016/PGRU)
 13. Proposta de Resolució de CIUTADANS C’S per a establir en el Castell de Riba-roja, un lloc de trobada entre la cultura, l’art contemporani i la ciutadania. (58/2016/PGRU)
 14. Proposició de RIBA-ROJA POT sobre Mitjans de comunicació Públics transparents i al servei de la gent. (60/2016/PGRU)
 15. Proposició de RIBA-ROJA POT sobre l’obertura de col·legis en horari extraescolar (59/2016/PGRU)
 16. Adonar de les Resolucions de l’Alcaldia compreses entre els nombres 1647/16 a 2079/16.
 17. Precs i preguntes

Explicacions sobre el Ple

Vídeos complets del Ple

Primera part

Segona part

Tercera part

Quarta part

Ple Extraordinari celebrat el 29 de Julio de 2016

PLE EXTRAORDINARI, el dia 29 de juliol de 2016, a les 09:00 hores.

D’acord amb les facultats que em confereix l’article 46 del Reial decret Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril, convoque reunió EXTRAORDINÀRIA que tindrà lloc en el Saló de Actes de l’Ajuntament situat en el carrer Plaza de l’Ajuntament, no 9 d’aquesta localitat en el dia i hora anteriorment indicat i amb l’ordre de l’endemà:

ORDRE DEL DIA:

 1. Reclamacions relació posats treball i annex personal exercici 2016 (515/2016/AC) Aprovat per PSOE, Compromís, Esquerra Unida i Ciutadans.
 2. Resolució reclamació al Pressupost Municipal 2016 (516/2016/AC) Aprovat per PSOE, Compromís, Esquerra Unida i Ciutadans.
 3. Acords que procedisquen en relació a l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits número 38/2016 (490/2016/AC) Aprovat per PSOE, Compromís i Ciutadans. Abstenció d’Esquerra Unida.
 4. Aprovació definitiva de l’Ordenança Municipal Reguladora de Declaració Responsable i Llicències en matèria d’Urbanisme i Activitats en el municipi de Riba-roja de Túria. (514/2016/AC). Aprovat per unanimitat.
 5. Resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador a la mercantil POLÍGON MES VA BELAR S. a. de les O.I. 1, 2 i 3 del Sector MASIA VA BELAR. Resolució de les al·legacions presentades. Resolució definitiva. (503/2016/AC) Aprovat per tots amb l’abstenció de Podem Riba-roja.
 6. Resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador a la mercantil VALVELLA NOU S.L. de la Unitat d’Execució VELLA 6. RESOLUCIÓ DEFINITIVA. (509/2016/AC) Aprovat per unanimitat.
 7. Aprovació definitiva de la Modificació de l’Estudi de Detall de la poma M-4 del sector NPR-5 MES D ́ESCOTE. (511/2016/AC) Aprovat per tots amb els vots en contra de Podem Riba-roja.
 8. Acord relatiu a l’Aprovació Inicial i submissió a informació pública de la Modificació Puntual no18 del PGOU de Riba-roja de Túria per a la regulació de les condicions de determinats usos. (508/2016/AC) Aprovat per PSOE, Compromís, Esquerra Unida i Ciutadans.
 9. Desestimació de la sol·licitud d’expropiació de diverses parcel·les en el paratge POU D ́ESCOTE formulada per Dña Isabel i D Francisco Gadea Devesa. (512/2016/AC) Aprovat per unanimitat.
 10. Reconeixement compatibilitat 2a activitat S.O.B. (507/2016/AC) Aprovat per PSOE, Compromís, Esquerra Unida i Pàg. Abstenció de Ciutadans i vots en contra de Podem Riba-roja.

Explicacions sobre les propostes


Extractes del Ple

Vídeos complets del Ple