Fachada Ayuntamiento Riba-roja de Túria

Ple Extraordinari celebrat el 29 de Julio de 2016

PLE EXTRAORDINARI, el dia 29 de juliol de 2016, a les 09:00 hores.

D’acord amb les facultats que em confereix l’article 46 del Reial decret Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril, convoque reunió EXTRAORDINÀRIA que tindrà lloc en el Saló de Actes de l’Ajuntament situat en el carrer Plaza de l’Ajuntament, no 9 d’aquesta localitat en el dia i hora anteriorment indicat i amb l’ordre de l’endemà:

ORDRE DEL DIA:

  1. Reclamacions relació posats treball i annex personal exercici 2016 (515/2016/AC) Aprovat per PSOE, Compromís, Esquerra Unida i Ciutadans.
  2. Resolució reclamació al Pressupost Municipal 2016 (516/2016/AC) Aprovat per PSOE, Compromís, Esquerra Unida i Ciutadans.
  3. Acords que procedisquen en relació a l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits número 38/2016 (490/2016/AC) Aprovat per PSOE, Compromís i Ciutadans. Abstenció d’Esquerra Unida.
  4. Aprovació definitiva de l’Ordenança Municipal Reguladora de Declaració Responsable i Llicències en matèria d’Urbanisme i Activitats en el municipi de Riba-roja de Túria. (514/2016/AC). Aprovat per unanimitat.
  5. Resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador a la mercantil POLÍGON MES VA BELAR S. a. de les O.I. 1, 2 i 3 del Sector MASIA VA BELAR. Resolució de les al·legacions presentades. Resolució definitiva. (503/2016/AC) Aprovat per tots amb l’abstenció de Podem Riba-roja.
  6. Resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador a la mercantil VALVELLA NOU S.L. de la Unitat d’Execució VELLA 6. RESOLUCIÓ DEFINITIVA. (509/2016/AC) Aprovat per unanimitat.
  7. Aprovació definitiva de la Modificació de l’Estudi de Detall de la poma M-4 del sector NPR-5 MES D ́ESCOTE. (511/2016/AC) Aprovat per tots amb els vots en contra de Podem Riba-roja.
  8. Acord relatiu a l’Aprovació Inicial i submissió a informació pública de la Modificació Puntual no18 del PGOU de Riba-roja de Túria per a la regulació de les condicions de determinats usos. (508/2016/AC) Aprovat per PSOE, Compromís, Esquerra Unida i Ciutadans.
  9. Desestimació de la sol·licitud d’expropiació de diverses parcel·les en el paratge POU D ́ESCOTE formulada per Dña Isabel i D Francisco Gadea Devesa. (512/2016/AC) Aprovat per unanimitat.
  10. Reconeixement compatibilitat 2a activitat S.O.B. (507/2016/AC) Aprovat per PSOE, Compromís, Esquerra Unida i Pàg. Abstenció de Ciutadans i vots en contra de Podem Riba-roja.

Explicacions sobre les propostes


Extractes del Ple

Vídeos complets del Ple


Deixa un comentari