Fachada Ayuntamiento Riba-roja de Túria

Ple Ordinari celebrat el 26 de Setembre de 2016

Ple Ordinari celebrat el 26 de Setembre de 2016

Documentació del ple ordinari celebrat el 26 de Setembre de 2016

Ordre del dia:

 1. Aprovació acta Ple ordinari de data 04/07/2016
 2. Aprovació acta Ple extraordinari de data 29/07/2016
 3. Acord relatiu a l’aprovació dels comptes generals de 2015.
 4. Acord relatiu a la sol·licitud de compatibilitat de D. José Gil Herrero (596/2016/AC)
 5. Acord relatiu a la fixació del règim d’indemnitzacions i assistències Srs. Regidors i Funcionaris, Legislatura 2015-2019 (601/2016/AC).
 6. Acord relatiu a l’aprovació inicial de l’ordenança reguladora d’instal·lació de taules i cadires i terrasses annexes a establiments hosteleros i de restauració, així com la derogació del cap. 2 de la vigent ordenança reguladora de l’ocupació de via pública. (108/2016/GEN).
 7. Acords que procedisquen en relació a l’aprovació inicial de l’Ordenança Fiscal per ocupació del domini públic local per taules, cadires i altres elements com a tendals o marquesines.(611/2016/AC)
 8. Acords que procedisquen en relació a la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost d’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. (607/2016/AC)
 9. Acords que procedisquen en relació a la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehicles de Tracció Mecànica (609/2016/AC)
 10.  Acords que procedisquen en relació a la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de les Taxes per prestació de serveis de Conservatori Professional de Música i Dansa, i de l’Escola Municipal de Música i Dansa (610/2016/AC)
 11. Acords que procedisquen en relació a la modificació de la Ordenanaza Fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles (605/2016/AC)
 12. Manifest de suport al Pacte Valencià per la mobilitat segura i sostenible i adhesió al citat Pacte. (61/2016/PGRU)
 13. Proposta de Resolució de CIUTADANS C’S per a establir en el Castell de Riba-roja, un lloc de trobada entre la cultura, l’art contemporani i la ciutadania. (58/2016/PGRU)
 14. Proposició de RIBA-ROJA POT sobre Mitjans de comunicació Públics transparents i al servei de la gent. (60/2016/PGRU)
 15. Proposició de RIBA-ROJA POT sobre l’obertura de col·legis en horari extraescolar (59/2016/PGRU)
 16. Adonar de les Resolucions de l’Alcaldia compreses entre els nombres 1647/16 a 2079/16.
 17. Precs i preguntes

Explicacions sobre el Ple

Vídeos complets del Ple

Primera part

Segona part

Tercera part

Quarta part

Deixa un comentari